Procedura wydawania zaświadczeń o udziale w zdarzeniu drogowym

Każdy uczestnik kolizji, wypadku drogowego na miejscu zdarzenia powinien przekazać pozostałym swoje dane personalne oraz dane ubezpieczyciela i numer polisy ubezpieczeniowej pojazdu. Jeśli z różnych przyczyn nie można tego uczynić, informacje tego rodzaju otrzymamy ustnie od policjanta likwidującego zdarzenie drogowe. Jeżeli i to nie będzie możliwe, wówczas uczestniczący w kolizji, wypadku drogowym może otrzymać informację na temat przebiegu, przyczynach, okolicznościach, uczestnikach tych zdarzeń.

Osoba fizyczna lub instytucja nie będąca zakładem ubezpieczeń może otrzymywać  zaświadczenie na pisemny wniosek oraz po uiszczeniu opłaty skarbowej w wysokości: 17 złotych na rzecz właściwego Urzędu Miasta lub Gminy.

 W tym celu należy:

  • wypełnić (umieszczony poniżej na stronie internetowej) wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego udział w zdarzeniu drogowym, pamiętając o poprawnym adresie do korespondencji,
  • uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł, którą można uregulować wpłatą na podany we wniosku rachunek bankowy
  • przekazać wypełniony formularz wniosku o wydanie zaświadczenia wraz z czytelną kserokopią dowodu wpłaty do Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce lub jednostek podległych: Komisariat Policji w Niepołomicach, Komisariat Policji w Gdowie – właściwych ze względu na miejsce zdarzenia drogowego

Zaświadczenie można odebrać osobiście w jednostce Policji właściwej ze względu na miejsce zdarzenia drogowego

W przypadku uczestnictwa w zdarzeniu drogowym, które ma charakter wypadku drogowego  (ofiary, ranni) lub kolizji i zostało objęte policyjnym postępowaniem wyjaśniającym, na każdym jego etapie uczestnicy zdarzenia mogą zwrócić się o wydanie zaświadczenia stosując opisaną wyżej procedurę (wypełniony wniosek + opłata skarbowa 17 zł ).

Dodatkowo informujemy, że każdy uczestnik zdarzenia drogowego może zgłosić zaistniałą szkodę komunikacyjną bezpośrednio w firmie ubezpieczeniowej. W takim przypadku ubezpieczyciel sam zwróci się do jednostki Policji o przesłanie informacji dotyczącej danego zdarzenia drogowego, którą otrzymuje bezpłatnie w trybie art.25 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej ( Dz. U. 2013r.,poz. 950 ze zm. ).